Algemene voorwaarden Modero Nederland BV

Tot stand gekomen 1 maart 2020


1. Algemene gegevens

 Artikel 1.1. Definities

Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt uitgegaan van de navolgende definities:

  • Modero: de besloten vennootschap Modero Nederland B.V.,
  • opdrachtgever: iedere persoon of rechtspersoon (enkelvoud of meervoud) die Modero heeft verzocht, of zal verzoeken, werkzaamheden uit te voeren,
  • werkzaamheden: alle werkzaamheden die in het kader van een (potentiële) opdracht worden uitgevoerd,
  • Financiële bijsluiter: De door Modero vastgestelde tarieven die niet onder Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Stbl. 2001, nr. 325) vallen.

Artikel 1.2. Reikwijdte van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Modero als (al dan niet potentiële) opdrachtnemer en/of dienstverlener optreedt of werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever.

Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door Modero zijn aanvaard.

Modero behoudt zich haar recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Dit recht is Modero te allen tijde bevoegd uit te voeren. Een eventuele wijziging van de algemene voorwaarden is slechts van kracht nadat deze aan de opdrachtgever bekend zijn gemaakt.

Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van Modero, maar ook ten behoeve van de (indirect) bestuurder(s), alle andere personen en rechtspersonen die voor Modero werkzaam zijn en alle personen en rechtspersonen die bij de uitvoering van werkzaamheden zijn ingeschakeld. Tevens alle andere personen voor wier handelen Modero aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 1.3. Exclusiviteit uitvoering opdracht

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door Modero, ook indien het de uitdrukkelijk of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon binnen de organisatie zal worden uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW is niet op de werkzaamheden van toepassing.

Indien een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen of rechtspersonen is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van al hetgeen uit hoofde van die opdracht aan Modero is verschuldigd.

 

2. Verplichtingen van Modero

Artikel 2.1. Acceptatie en uitvoering opdracht

 Een opdracht wordt geacht door Modero te zijn aanvaard uitsluitend nadat er door Modero een bevestiging van acceptatie is verzonden. De bevestiging van acceptatie van de opdracht wordt verzonden via e-mail, digitale berichten, fax en/of post.

Modero streeft naar excellentie waarbij zij bij de uitvoering van de opdracht alle nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. Modero zal naar al haar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden.

Artikel 2.2. Gebruik van hulppersonen

Modero heeft de bevoegdheid de aan haar opgedragen, en door haar geaccepteerde, werkzaamheden, zulks onder haar verantwoordelijkheid, door derden te laten uitvoeren. Deze bevoegdheid is toegepast indien daartoe naar haar oordeel enige aanleiding toe bestaat en uitsluitend toepasbaar indien bij de keuze van de in te schakelen derden door Modero de nodige zorgvuldigheid is betracht.

Modero is bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Aansprakelijkheidsbeperkingen van derden hebben mede gelding tussen Modero en opdrachtgever.

 

3. Verplichtingen van de opdrachtgever

 Artikel 3.1. Informatieplicht

In het geval een opdrachtgever in een lopend dossier een betaling ontvangt, dan bestaat er de verplichting om deze informatie direct aan Modero mee te delen. Ook dient een opdrachtgever iedere ontwikkeling en/of gebeurtenis die voor de uitvoering van de opdracht relevant is of zou kunnen zijn direct aan Modero mee te delen.

Iedere opdrachtgever is verplicht om zoveel als mogelijk medewerking te verlenen aan de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever dient steeds en telkens weer tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie te verschaffen. Zij zal ook instaan voor de juistheid van deze informatie, Modero is niet verplicht om de juistheid ervan te controleren.

Artikel 3.2. Sanctie voor schending informatieplicht

Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken beschikbaar zijn gesteld aan Modero, evenals in het geval dat de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Modero voldoet, kan dit leiden tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Modero.

De opdrachtgever is in dat geval gehouden om de extra kosten, welk door Modero als geval van de schending van de informatieplicht zijn ontstaan, te vergoeden.

 

4. Niet toerekenbare tekortkoming

Artikel 4.1. Omstandigheden voor het niet uitvoeren van de opdracht

In het geval dat Modero de opdracht niet of niet volledig kan uitvoeren zulks als gevolg van omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Modero, dan geld deze tekortkoming als haar niet toerekenbaar.

Artikel 4.2. Onvoorziene omstandigheden

Het niet toerekenbaar zijn van de tekortkoming is tevens van toepassing indien er zich onvoorziene omstandigheden voortdoen alsmede wanneer er onvoorziene omstandigheden aanwezig zijn waardoor de (ongewijzigde) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Modero kan worden verlangd.

Onder deze omstandigheden worden onder meer verstaan bijzondere weersomstandigheden, technische storingen, staking, ongeval of ziekte van personeel van Modero, beperkende overheidsmaatregelen – waaronder begrepen maatregelen van vreemde overheidsorganen – oorlog en oorlogsgevaar.

5. Aansprakelijkheid

Artikel 5.1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Modero is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door Modero gegeven adviezen en/of uitgevoerde werkzaamheden. Hieronder wordt mede verstaan het niet, dan wel niet volledig, uitvoeren van de opdracht. Een en ander met uitzondering indien de opdrachtgever onlosmakelijk en overtuigend aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld van Modero dan wel haar ondergeschikten.

Het bovenstaande is niet van toepassing op bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade. Modero is hier nooit voor aansprakelijk, tenzij de aansprakelijkheidsverzekering van Modero deze schade erkent en dekt.

Artikel 5.2. Herstelmogelijkheid

De opdrachtgever is verplicht om Modero in de gelegenheid te stellen eventuele door haar gemaakte fouten, onzorgvuldigheden en/of nalatigheden zo veel als mogelijk te laten herstellen. Hieronder wordt mede verstaan het mogelijk ongedaan maken, de prestaties te completeren en/of de eventuele schade te verminderen.

Artikel 5.3. Vergoeding van de aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Modero gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt erkend en wordt uitbetaald.

In het geval dat er, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van vier keer het factuurbedrag, of in het geval er nog geen factuur is opgemaakt vier keer het fictief factuurbedrag als ware de factuur op de datum van ontstaan van aansprakelijkheid is opgemaakt conform het gestelde in deze algemene voorwaarden. Alles met een maximum van € 5.000,00.

Artikel 5.4. Aansprakelijkheid bij inschakeling derden

In het geval door Modero derden zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van werkzaamheden welk doorgaans niet door Modero worden uitgevoerd, dan zal Modero geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige tekortkomingen van deze derden.

Op aansprakelijkheden voor tekortkomingen van derden in verband met werkzaamheden die Modero doorgaans zelf wel verricht is het bepaalde in dit artikel wel van toepassing.

 

6. Beëindiging opdracht

Artikel 6.1. Communicatie met de opdrachtgever

In het geval de opdrachtgever zelf en buiten Modero om enige betaalafspraken met een schuldenaar treft, de opdracht zelfstandig intrekt of niet binnen een redelijke termijn reageert op berichten dan wel verzoeken van Modero, dan heeft Modero de bevoegdheid de werkzaamheden te beëindigen en het dossier te sluiten. De afrekening van het dossier zal in dat geval plaatsvinden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 7.

Artikel 6.2. Faillissement/surseance van betaling van de opdrachtgever

Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld, of surseance van betaling wordt verleend, is Modero gerechtigd de werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten en/of de overeenkomst direct te beëindigen. Hieronder wordt mede verstaan indien een faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd, dan wel wanneer er vanwege een beslag maatregel de vrije beschikking over diens vermogen is verloren.

Modero is in de situatie zoals hiervoor geïllustreerd niet onderhavig aan enige (schade)vergoeding in verband met het beëindigen van de opdracht. Indien er sprake is van enige vergoeding ten gunste van Modero dan zal deze direct opeisbaar zijn.

 

7. Tarieven

Artikel 7.1: Tarieven Juridische werkzaamheden

A. Modero werkt met drie verschillende fases als het gaat om juridische werkzaamheden. Deze fases zijn: 

  • Pre-gerechtelijke fase
  • Gerechtelijke fase
  • Internationale fase 

B. In alle zaken waarin Modero een dossier aanlegt en de gegevens in zijn administratie verwerkt, is een basisvergoeding van € 50,00 verschuldigd.

C. Modero werkt op basis van een systeem van vaste afwikkel tarieven voor de diverse fases van het dossier. De tarieven worden berekend over het totaal geïnde bedrag, inclusief kosten/verschotten/rente evenals enige geïncasseerde bedragen die door de opdrachtgever dan wel derde-partijen zijn ontvangen na acceptatie van de opdracht.

 

Geïnd bedrag

Kosten

 

Geïnd bedrag

Kosten

€‎             100,00

€‎             10,00

 

€‎             10.000,00

€‎             500,00

€‎             250,00

€‎             25,00

 

€‎             20.000,00

€‎             600,00

€‎             500,00

€‎             50,00

 

€‎             40.000,00

€‎             1.200,00

€‎             1.250,00

€‎             100,00

 

€‎             100.000,00

€‎             3.000,00

€‎             2.500,00

€‎             175,00

 

€‎             200.000,00

€‎             6.000,00

€‎             3.750,00

€‎             187,50

 

€‎             400.000,00

€‎             12.000,00

€‎             5.000,00

€‎             250,00

 

€‎             1.000.000,00

€‎             30.000,00

 

D. Modero mag op ieder moment een door haar te bepalen voorschot verlangen ter uitvoering van de opdracht. Deze voorschot zal zien op dekking van haar kosten en/of eventuele extern te maken kosten (verschotten).

E. In het geval van een gedeeltelijke voldoening van de vordering is Modero gerechtigd de staffel zoals geïllustreerd onder punt C. toe te passen over het totaal geïncasseerde bedrag.

F. In alle situaties waarin een vordering oninbaar blijkt, of de opdrachtgever besluit de opdracht in te trekken, dan is de opdrachtgever aan Modero verschuldigd de tot dat moment gemaakte kosten met een minimum van € 50,00, evenals het afwikkel tarief conform de staffel zoals bedoelt onder punt C. 

G. Als er enige externe kosten zijn gemaakt (verschotten), welke kosten onder meer kunnen zijn informatiekosten, kosten van collega-deurwaarders, kosten van advocaten, griffierechten etc., dan zal Modero deze pogen zoveel als mogelijk bij de schuldenaar in rekening te brengen. In het geval enige gemaakte kosten niet kunnen worden geïnd, dan zullen deze kosten 100% worden doorbelast aan de opdrachtgever.

H. Alle genoemde bedragen in dit artikel zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting. De bedragen kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.

I. Modero is een advieskantoor. Indien een opdrachtgever in welke fase dan ook advies wenst, welk advies niet valt onder de gebruikelijke werkzaamheden van de fase, dan zal hiervoor het basis honorarium verschuldigd zijn. Het criterium zal gelden dat een advies voor de duur van de eerste 30 minuten niet zal worden berekend. Het honorarium is terug te vinden in de financiële bijsluiter bij deze voorwaarden.

J. Bij overeenkomst kan afgeweken worden van de bepalingen uit dit artikel.

Artikel 7.2: Tarieven Internationale fase

A. De opdrachtgever is voor het product Internationaal, naast de bepaling uit artikel 7.1., tevens het basis honorarium verschuldigd voor bemiddeling. Onder bemiddeling wordt onder meer begrepen het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen het verlenen van rechtskundige bijstand. Het honorarium is terug te vinden in de financiële bijsluiter bij deze voorwaarden.

B. De kosten voor de bijstand bij het opstellen en indienen van een verzoek tot verkrijging van toestemming tot tenuitvoerlegging is gefixeerd op € 140,00 per verzoekschrift.

C. Bij overeenkomst kan afgeweken worden van de bepalingen uit dit artikel.

Artikel 7.3: Tarieven Losse fase

A. Alle uit te voeren ambtshandelingen worden verricht op basis van het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Stbl. 2001, nr. 325). Eventuele handelingen die niet vallen onder Btag zullen worden belast conform de Financiële Bijlage.

B. Als er enige externe kosten zijn gemaakt (verschotten), welke kosten onder meer kunnen zijn informatiekosten, kosten van collega-deurwaarders, griffierechten etc., dan zullen deze kosten 100% worden doorbelast aan de opdrachtgever.

C. Alle genoemde verschuldigde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting. De bedragen kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.

D. Modero werkt in de losse fase op basis van uurtarief. Het uurtarief is terug te vinden in de Financiële Bijlage. Het uurtarief wordt niet belast bij de volgende opdrachten:

– Het uitbrengen van een enkelvoudige dagvaarding, verzet, hoger beroep en/of cassatie.

– Het uitbrengen van een enkelvoudig exploot van betekening (en bevel) rechterlijke uitspraak, oproeping faillissement, aanzegging overname executie

  registergoed en/of een reguliere aanzegging.

– Het leggen van conservatoir derdenbeslag (periodiek / niet periodiek), aandelenbeslag, eigenbeslag, beslag op registergoed, beslag onder schuldeiser zelf.

  Inclusief de overbetekening van deze beslagen.

 

8. Betaling van de vergoeding

Artikel 8.1. Voorwaarden voor de factuur

Voldoening van de factuur vind plaats zonder enige vorm van verrekening en binnen de overeengekomen betalingstermijn. In ieder geval dient de voldoening van de factuur plaats te vinden binnen 14 (veertien) dagen na de datum van de factuur. De voldoening van de factuur kan uitsluitend plaatsvinden op de door Modero aangegeven wijze.

Artikel 8.2. Gebrek in voldoening binnen de voorwaarden

In het geval een factuur niet binnen de gestelde voorwaarden is voldaan, dan is de opdrachtgever rente verschuldigd ter hoogte van 1.5% per maand. Een en ander te rekenen vanaf de uiterste betaaldatum. Voorts zal de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn.

In aanvulling tot het hiervoor genoemde is de opdrachtgever direct een boete verschuldigd van 15% van het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente zoals hiervoor opgenomen. Alles met een minimum van € 50,00.

 

9. Communicatie

Artikel 9.1. Elektronische communicatie

In het geval communicatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever geschiedt met behulp van elektronische middelen zoals email en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor de nodige virusprotectie. Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt niet versleuteld.

 

10. Geschillen

Artikel 10.1. Toepasbaar recht

Iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, van toepassing op zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing op.

Artikel 10.2. Forumkeuze

Ieder geschil wat voortvloeit uit hoofde van de overeenkomst wordt gebracht voor de bevoegde rechter in Amsterdam. Modero blijft haar recht behouden om zich te wenden tot een rechter die zonder deze vormkeuze bevoegd zou zijn van het betreffende geschil kennis te nemen.